ޓައިމްޓޭބަލް

2017، ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ފަހު އިމްތިޙާނު ޓައިމްޓޭބަލާ ގުޅޭ

އިމްތިޙާނުގެ ޤަވާއިދުތައް (ދަރިވަރުންނަށް)
ހާއްސަ ދަންނަވާލުމެއް (އެގްޒާމް ޑިޕާރޓްމަންޓްގެ)
ފަހު އިމްތިހާނުގެ ޓައިމްޓޭބަލް (2017، ފުރަތަމަ ޓާމް)

2017، ފުރަތަމަ ސެމިސްޓަރގެ ޓައިމްޓޭބަލް

އެންމެފަހުން އަޕްޑޭޓް ކުރެވިފައިވަނީ: 10 އޭޕްރީލް 2017

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number