ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ

ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއަކީ، ޤައުމީ ބޭނުންތަކާއި ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ ބޭނުންތަކާއި އިންޑަސްޓްރީގެ ބޭނުންތަކަށް ފެކަލްޓީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އަމާޒުކުރުމަށްޓަކައި، މިނިސްޓްރީތަކާއި، ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް މުސްތަޤްބަލުގައި ވަޒީފާދޭ ފަރާތްތަކާއި ޚިދްމަތް ލިބިގަންނަ ފަރާތްތަކުގެ މަންދޫބުން ހިމަނައިގެން އެކުލަވާލެވޭ ކޮމެޓީއެކެވެ. މިކޮމެޓީގެ އުމުރަކީ، ދެއަހަރު ދުވަހެވެ.

ކޮމެޓީގެ މައިގަނޑު މަސައްކަތަކީ؛ ފެކަލްޓީގެ ތަރައްޤީއާއި ޕްރޮގްރާމްތަކާ ބެހޭ ގޮތުން ލަފާދިނުމާއި ރިވިއުކުރުމެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖޭގެ މުޖުތަމަޢުގެ ބޭނުންތަކާއި ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތުތަކާ އެއްގޮތަށް މަންހަޖަށް ގެންނަންޖެހޭ ބަދަލުތަކާ ބެހޭ ގޮތުންނާއި، މަރުކަޒުން ހިންގާ އަދި ހިންގިދާނެ ޕްރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ލަފާދިނުން ހިމެނެއެވެ. އަދި މަރުކަޒަށް އާމްދަނީ ލިބޭނެ ފުރުޞަތުތަކާ ބެހޭގޮތުން ލަފާދީ ޤައުމީ އަދި ބައިނަލްއަޤްވާމީ ފެންވަރުގައި ފެކަލްޓީގެ ޕްރޮގްރާމްތައް އިޝްތިހާރުކޮށް ޕްރޮމޯޓުކުރުން ވެސް އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެއެވެ.

މިހާރު ފެކަލްޓީގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީއަށް ޢައްޔަންކުރެވިފައިވާ މެމްބަރުންނަކީ؛

1- އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ދީދީ، ޕާމަނަންޓް ސެކްރެޓަރީ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް (ކޮމެޓީގެ ރައީސް)

2- އައްޝައިޚު ޢަލީ ޒާހިރު ބިން ސަޢީދު ޤާސިމް،ޑީން، ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް

3- އައްޝައިޚު ޢަބްދުލްޢަޒީޒު ޙުސައިން، މުދީރު، ޤުރްއާނާ ބެހޭ މަރުކަޒު

4- އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ރަޝީދު އިބްރާހީމް ރަޝީދު،

5- އަލްފާޟިލް އިސްމާޢީލް ޝަފީޢު، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އެޑިއުކޭޝަން

7- އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ޞަބާޙް، ޖެނެރަލް ސެކްރެޓަރީ، ސަލަފް ޖަމިއްޔާ

9- ޑރ. މުޙައްމަދު ޢިޔާޟް، ސީނިއަރ ލެކްޗަރަރ، އެފް. އައި. އެސް

9- އައްޝައިޚު އަޙްމަދު ސަލީމް، ލެކްޗަރަރ، އެފް. އައި. އެސް

10- އައްޝައިޚު ޢަބްދުﷲ މުޙައްމަދު، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ، އެފް. އައި. އެސް

11- އައްޝައިޚު މުޙައްމަދު ރަމީޒު އަޙްމަދު، އެސޯސިއޭޓް ލެކްޗަރަރ، އެފް. އައި. އެސް

_________________________________

ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގައި ކުރިން މަސައްކަތްކުރެއްވި ބޭފުޅުން

ޑރ. އަޙްމަދު ޝަރީފު، ތަޢުލީމީ ދާއިރާ (މުއްދަތު: 2013-2014)

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ސަޢީދު، ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރ، މިނިސްޓްރީ އޮފް އިސްލާމިކް އެފެއަރޒް (މުއްދަތު: 2013-2014)

އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޡީފު، މެނޭޖިންގ ޕާޓްނަރ، އެޓޯލް ރޭޑިއޯ (މުއްދަތު: 2013-2014)

އައްޝައިޚު ޢަޡްމަތު ޖަމީލް، ރައީސް، މުސްލިމުންގެ ގުޅުން (މުއްދަތު: 2013-2014)

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number