ފުރަތަމަ ޓާމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން

2015 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން 22 ޖަނަވަރީވާ ބުރާސްފަތި ދުވަހުގެ ރޭ 20:30 ގައި އޮންނާނެއެވެ. އޮރިއެންޓޭޝަނަކީ އަލަށް ފެކަލްޓީއާ ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ބޭއްވޭ ޙަރަކާތެކެވެ. މި ޙަރަކާތުގައި ދަރިވަރުންނަށް މުހިންމުވާނެ ވަރަށް ގިނަ މަޢުލޫމާތުތަކެއް ލިބިގެންދާނެއެވެ.

Please comment with your real name using good manners.

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number