ޚަބަރު

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ 70 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ 70 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

2017 އޭޕްރިލް 16 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގައި ފެކަލްޓީގެ 70 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެއެވެ. ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮއްދެއްވާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު …

2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޓާމުގެ ކޯސްތަކަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޓާމުގެ ކޯސްތަކަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޔުނިވަރސިޓީގެ 2017 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ޓާމުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވަނީ 2017 އޭޕްރިލް 18 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ.
ފޯމު ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ރަސްމީ …

ވީޑިއޯ އެޑިޓިންގ ވޯކްސޮޕެއް ހިންގައިފި

ވީޑިއޯ އެޑިޓިންގ ވޯކްސޮޕެއް ހިންގައިފި

ދަރިވަރުން ޔުނިއަންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް) އިން ވީޑިއޯ އެޑިޓީންގ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފިއެވެ. ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ޙާއްޞަކޮށް ހުޅުވާލި މިވޯކްޝޮޕްގައި ފެކަލްޓީގެ 19 ދަރިވަރަކު …

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަހުސް މުބާރަތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ 3 ދަރިވަރުން ވާދަކޮއްފި

ބައިނަލްއަޤްވާމީ ބަހުސް މުބާރަތުގައި ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ 3 ދަރިވަރުން ވާދަކޮއްފި

ޤަތަރުގެ ވެރިރަށް ދޯހާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ހަތަރުވަނަ ބައިނަލްއަޤްވާމީ ޔުނިވަރސިޓީތަކުގެ ބަހުސް މުބާރާތުގައި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީ ތަމްސީލުކުރި ޓީމުގައި ފެކަލްޓީގެ 3 ދަރިވަރުން ވާދާކޮއްފިއެވެ. ޔުނިވަރސިޓީގެ ޓީމުގައި ހިމެނެނީ ޖުމްލަ 4 ދަރިވަރުންނެވެ. މިމުބާރާތް …

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނާގެ އެޗް.އޯ.ޑީ ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން ހަމަޖައްސަވައިފި

ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނާގެ އެޗް.އޯ.ޑީ ކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން ހަމަޖައްސަވައިފި

ފެކަލްޓީގެ ޑިޕާޓްމަންޓް އޮފް ޤުރުއާން އެންޑް ސުންނާގެ ހެޑް އޮފް ޑިޕާޓްމަންޓްގެ މަޤާމަށް ފެކަލްޓީގެ ލެކްޗަރަރ އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. މި މަޤާމަށް އައްޝައިޚް މުޙައްމަދު ސިނާން ހަމަޖައްސަވާފައިވަނީ ކުރިން މި މަޤާމު …

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number