ޚަބަރު

ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.އައި.އެސް ހޯދައިފި

ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.އައި.އެސް ހޯދައިފި

ޔުނިވަރސިޓީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓާފް ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓާފް ކުލަބް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓު 2017ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.އައި.އެސް ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދިޔައީ 2017 …

ޕާރޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރަރއިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ޕާރޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރަރއިންނާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

ފެކަލްޓީގައި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާރމުގައި ކިޔަވައިދެއްވަމުންގެންދަވާ ޕާރޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރަރއިންނާ ޑީން ބައްދަލުކުރައްވައިފިއެވެ. ފެބުރުއަރީ 14 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު 16:30 ގައި ބޭއްވުނުމިބައްދަލުވުމުގައި ޕާރޓް-ޓައިމް ލެކްޗަރައިންގެ އިތުރުން ކޯސްތަކުގެ ކޯޑިނޭޓަރުންނާއި ޑިޕާޓްމަންޓް …

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ޓާމު 1 ގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ޓާމުގައި ފެކަލްޓީއާ އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. ދަރިވަރުން ފެކަލްޓީއަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން 24 ޖަނަވަރީ 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަރިވަރުންނަށް …

ފެކަލްޓީގެ ރިސާލާ ޕްރޮގުރާމް ރ.އަތޮޅުގައި

ފެކަލްޓީގެ ރިސާލާ ޕްރޮގުރާމް ރ.އަތޮޅުގައި

ރ.މީދޫ، މީދޫ އިސްލާމިކް ފައުންޑޭޝަން އާއި ފެކަލްޓީ ގުޅިގެން ރ.އަތޮޅުގައި ރިސާލާ ޕްރޮގުރާމުގެ ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފިއެވެ. މިޕްރޮގުރާމް ހިންގާފައިވަނީ 2016 ސެޕްޓެމްބަރ 29 އިން އޮކްޓޯބަރ 1 އަށް ރ.އަތޮޅުގެ 8 ރަށެއްގައެވެ. މި …

ފެކަލްޓީއާއި މަތިވެރީ މަދަދު ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

ފެކަލްޓީއާއި މަތިވެރީ މަދަދު ޖަމްޢިއްޔާ ގުޅިގެން ހަރަކާތްތަކެއް ހިންގައިފި

އއ. މަތިވެރީ މަދަދު ޖަމްޢިއްޔާގެ ދަޢުވަތަކަށް ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން އެރަށުގައި ދީނީ ހަރަކާތްތަކެއް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ. 2016 ސެޕްޓެމްބަރ 1 އިން 3 އަށް ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފައިވާ މިހަރަކާތްތަކުގެ ތެރޭގައި މިސްކިތްތަކުގައި ކޮންމެ ނަމާދަކަށްފަހު …

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number