ހަރަކާތްތައް

ވީޑިއޯ އެޑިޓިންގ ވޯކްސޮޕެއް ހިންގައިފި

ވީޑިއޯ އެޑިޓިންގ ވޯކްސޮޕެއް ހިންގައިފި

ދަރިވަރުން ޔުނިއަންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް) އިން ވީޑިއޯ އެޑިޓީންގ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފިއެވެ. ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ޙާއްޞަކޮށް ހުޅުވާލި މިވޯކްޝޮޕްގައި ފެކަލްޓީގެ 19 ދަރިވަރަކު …

ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.އައި.އެސް ހޯދައިފި

ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.އައި.އެސް ހޯދައިފި

ޔުނިވަރސިޓީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓާފް ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓާފް ކުލަބް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓު 2017ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.އައި.އެސް ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދިޔައީ 2017 …

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ ފެކަލްޓީ އޮރިއެންޓޭޝަން

2016 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގައި ފެކަލްޓީއާ އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. ދަރިވަރުން ފެކަލްޓީއަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަރިވަރުންނަށް މުހިންމު މަޢުލޫމާތުތަކެއްވަނީ ހިއްސާކުރެވިފައެވެ.

ފެކަލްޓީގެ ފަރާތުން ދީނީ އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގްރާމުތަކެއް އިފްތިތާޙްކޮއްފި

ފެކަލްޓީގެ ދީނީ އިޖްތިމާޢީ ޕްރޮގުރާމްތައް އިފްތިތާޙްކޮއްފިއެވެ. 2016 ޖޫން 22 ވީ ބުދަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ޙަފްލާގައި އިފްތިތާޙްކުރެވުނު ޕްރޮގުރާމްތަކުގެ ތެރޭގައި ދީނީ ކައުންސިލިންދިނުމާއި ދީނީ އިރުޝާދުދިނުމުގެ އިތުރުން ރިސާލާ ޕްރޮގުރާމް ހިމެނެއެވެ.

ލީޑަރޝިޕް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ސްޓްރަޓެޖިކް ޕްލޭނިން އާއި ބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (އެފް.އައި.އެސް) ގައި ބާއްވައިފި

ލީޑަރޝިޕް މެނޭޖްމެންޓް އެންޑް ސްޓްރަޓެޖިކް ޕްލޭނިން އާއި ބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (އެފް.އައި.އެސް) ގައި ބާއްވައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް ގައި މިއަހަރު އޭޕްރީލް މަހުގެ 01 އިން 02 އަށް ލީޑަރޝިޕް އެންޑް މެނޭޖްމަންޓްގެ ވޯކްސޮޕެއް ކުރިއަށް ވަނީ ގެންގޮސްފައެވެ. ފެކަލްޓީގެ އެކެޑަމިކް އަދި އިދާރީ މުވައްޒަފުންނަށް އަމާޒުކޮށްގެން …

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number