ހަރަކާތްތައް

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގައި ފެކަލްޓީއާ އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. ދަރިވަރުން ފެކަލްޓީއަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން 12 ޖުލައި 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަރިވަރުންނަށް …

ޢިލްމީ ފޯވަހި: "އަޅުކަމުގައި ޝައްކުވުމާއި އޭގެ ޙައްލު"

ޢިލްމީ ފޯވަހި: “އަޅުކަމުގައި ޝައްކުވުމާއި އޭގެ ޙައްލު”

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ޢިލްމީ ފޯވަހި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިނަރ ބާއްވައިފިއެވެ. “އަޅުކަމުގައި ޝައްކުވުމާއި އޭގެ ޙައްލު”، މި މައުޟޫޢަށް ބޭއްވުނު ސެމިނަރ ހުށަހަޅައިދިފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް …

ޔުނިވަރސިޓީގައި ފަހި ދުވަސް ފާހަގަކޮއްފި

ޔުނިވަރސިޓީގައި ފަހި ދުވަސް ފާހަގަކޮއްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފެކަލްޓީތަކާއި މަރުކަޒުތަކުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގައި އޮފަރ ކުރާ ކޯސްތަކާއި ޕުރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ބާއްވާ “ފަހި ދުވަސް”، ވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
ޔުނިވަރސިޓީގައި …

ވީޑިއޯ އެޑިޓިންގ ވޯކްސޮޕެއް ހިންގައިފި

ވީޑިއޯ އެޑިޓިންގ ވޯކްސޮޕެއް ހިންގައިފި

ދަރިވަރުން ޔުނިއަންގެ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ގޮފި، ސޮސައިޓީ ފޮރ އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒް (ސިސް) އިން ވީޑިއޯ އެޑިޓީންގ ވޯކްޝޮޕެއް ހިންގައިފިއެވެ. ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ޙާއްޞަކޮށް ހުޅުވާލި މިވޯކްޝޮޕްގައި ފެކަލްޓީގެ 19 ދަރިވަރަކު …

ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.އައި.އެސް ހޯދައިފި

ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓްގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.އައި.އެސް ހޯދައިފި

ޔުނިވަރސިޓީ މުވައްޒަފުންގެ މެދުގައި އެކުވެރިކަން ބަދަހިކުރުމުގެ ގޮތުން އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓާފް ކުލަބުން އިންތިޒާމުކޮށްގެން ބޭއްވި އެމް.އެން.ޔޫ ސްޓާފް ކުލަބް ފުޓްސަލް ޓޯނަމެންޓު 2017ގެ ޗެމްޕިއަންކަން އެފް.އައި.އެސް ހޯދައިފިއެވެ. މި މުބާރާތް ކުރިޔަށް ދިޔައީ 2017 …

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number