އެޑްމިން

ފެކަލްޓީގެ ޑެޕިއުޓީ ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި!

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ ޑިރެކްޓަރެއްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފިއެވެ. އެގޮތުން މިމަޤާމަށް ހަމަޖެއްސެވި ބޭފުޅަކީ ތަޢުލީމީ ދާއިރާއަށް 9 އަހަރު ހިދުމަތްކޮށްދެއްވައި، އަދި އެޑިއުކޭޝަނަލް އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަންގެ ދާއިރާއިން މާސްޓަރސް ހާސިލްކުރައްވައިގެން ހުންނެވި ބޭފުޅެއް …

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number