އެޑްމިން

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގެ އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފި

2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގައި ފެކަލްޓީއާ އަލަށް ގުޅޭ ދަރިވަރުންނަށް އޮރިއެންޓޭޝަން ބާއްވައިފިއެވެ. ދަރިވަރުން ފެކަލްޓީއަށް އަޙުލުވެރިކުރުވުމުގެ ގޮތުން 12 ޖުލައި 2017 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ދަރިވަރުންނަށް …

ޢިލްމީ ފޯވަހި: "އަޅުކަމުގައި ޝައްކުވުމާއި އޭގެ ޙައްލު"

ޢިލްމީ ފޯވަހި: “އަޅުކަމުގައި ޝައްކުވުމާއި އޭގެ ޙައްލު”

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީން ސިލްސިލާކޮށް ބާއްވަމުން އަންނަ ޢިލްމީ ފޯވަހި 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ސެމިނަރ ބާއްވައިފިއެވެ. “އަޅުކަމުގައި ޝައްކުވުމާއި އޭގެ ޙައްލު”، މި މައުޟޫޢަށް ބޭއްވުނު ސެމިނަރ ހުށަހަޅައިދިފައިވަނީ ފެކަލްޓީ އޮފް …

ޔުނިވަރސިޓީގައި ފަހި ދުވަސް ފާހަގަކޮއްފި

ޔުނިވަރސިޓީގައި ފަހި ދުވަސް ފާހަގަކޮއްފި

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ޤައުމީ ޔުނިވަރސިޓީގެ އެކި ފެކަލްޓީތަކާއި މަރުކަޒުތަކުން 2017 ވަނަ އަހަރުގެ ދެވަނަ ޓާމުގައި އޮފަރ ކުރާ ކޯސްތަކާއި ޕުރޮގްރާމްތަކާ ގުޅޭގޮތުން މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ބާއްވާ “ފަހި ދުވަސް”، ވޭތުވެދިޔަ ހަފުތާ ބަންދުގައި ކުރިޔަށް ގެންގޮސްފިއެވެ.
ޔުނިވަރސިޓީގައި …

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ 70 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒްގެ 70 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެ

2017 އޭޕްރިލް 16 ވީ އާދީއްތަ ދުވަހު ބޭއްވި ޔުނިވަރސިޓީގެ ދަސްވެނިވުމުގައި ފެކަލްޓީގެ 70 ދަރިވަރުން ދަސްވެނިވެއްޖެއެވެ. ދަރުބާރުގޭ ރަންނަބަނޑޭރި މާލަމުގައި ބޭއްވި މިރަސްމިއްޔާތު ޝަރަފުވެރިކޮއްދެއްވާފައިވަނީ ރައީސް އޮފީހުގެ ލީގަލް އެފެއާޒް މިނިސްޓަރު އާއިޝަތު …

2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޓާމުގެ ކޯސްތަކަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

2017 ވަނަ އަހަރުގެ 2 ވަނަ ޓާމުގެ ކޯސްތަކަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފި

ޔުނިވަރސިޓީގެ 2017 ވަނަ އަހަރު ދެވަނަ ޓާމުގައި ފެށުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކަށް ފޯމު ހުށައެޅުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލައިފިއެވެ. ފޯމު ބަލައިގަންނަން ފަށާފައިވަނީ 2017 އޭޕްރިލް 18 ވީ އަންގާރަ ދުވަހުންފެށިގެންނެވެ.
ފޯމު ބަލައިގަތުން ކުރިއަށްދާނީ ރަސްމީ …

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number