މުޙައްމަދު ރަމީޒް އަޙްމަދު

ފެކަލްޓީގެ އޯޕަންޑޭ ފަށައިފި

ފެކަލްޓީގެ އޯޕަންޑޭ ފަށައިފި

މިފެކަލްޓީގައި އަންނަ އަހަރު ހިންގުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ ކޯސްތަކާ ބެހޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމަށް ބާއްވާ އޯޕަންޑޭ މިއަދު ފަށައިފިއެވެ. މި ނޮވެމްބަރ 1 އާއި 2 ގައި ކުރިއަށް ގެންދިޔުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ މިޙަރަކާތް އިފްތިތާޙުކޮށްދެއްވީ މިނިސްޓަރ އޮފް …

"އިލްމީ ދަންމަރު" ގެ ނަމުގައި މުޅިން އައު ރޭޑިއޯ ޕޮރުގުރާމެއް ފަށައިފި

“އިލްމީ ދަންމަރު” ގެ ނަމުގައި މުޅިން އައު ރޭޑިއޯ ޕޮރުގުރާމެއް ފަށައިފި

ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީސް (އެފް.އައި.އެސް) އިން ރޭޑިއޯ އެޓޯލާ ގުޅިގެން، “ޢިލްމީ ދަންމަރު” ގެ ނަމުގައި ވަރަށް ޚާއްޞަ ދީނީ ސިލްސިލާ ޕޮރުގުރާމެއް ފަށައިފިއެވެ. ނޮވެމްބަރު 1 އާއި 2 ގައި، އަމީނީ …

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގއާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

އިސްލާމިކް ބޭންކިންގއާބެހޭ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި!

އިސްލާމީ ބޭންކިންގގެ ނިޒާމާބެހޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމެއް މޯލްޑިވްސް އިސްލާމިކް ބޭންކް (އެމް.އައި.ބީ)އާ ފެކަލްޓީ އޮފް އިސްލާމިކް ސްޓަޑީޒު (އެފް.އައި.އެސް.) ގުޅިގެން ސެޕްޓެމްބަރ 12 ގައި ބާއްވާއިފިއެވެ. އެ މަސައްކަތު ބައްދަލުވުމުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގެންފައިވަނީ ފެކަލްޓީ …

ކަށުކަމާކެމިއާ ބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ކަށުކަމާކެމިއާ ބެހޭ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފި

ފެކަލްޓީގެ ދަރިވަރުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ކަށުކަމާކެމީއާ ގުޅޭ މަޢުލޫމާތުދިނުމުގެ ވޯކްޝޮޕެއް ބާއްވައިފިއެވެ. “ޖަނާޒާ ވޯކްޝޮޕް”ގެ ނަމުގައި 2015 އޮގަސްޓް 29 ވީ ހޮނިހިރު ދުވަހު ބޭއްވުނު މި ވޯކްޝޮޕްގައި 65 ދަރިވަރުން ބައިވެރިވެފައިވެއެވެ.

އެއްދުވަހުގެ މިވޯކްޝޮޕްގެ ކޯޑިނޭޓަރަކީ …

ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

މިފެކަލްޓީގެ ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމެޓީގެ ބައްދަލުވުމެއް 2015 އޮގަސްޓު 25 ވީ އަންގާރަ ދުވަހު ބާއްވައިފިއެވެ. މިއީ ކުރިން އޮތް ކޮމެޓީގެ މުއްދަތު ހަމަވުމާ ގުޅިގެން އަލުން ކޮމެޓީ އެކުލަވާލުމަށްފަހު ފުރަތަމަ ބޭއްވުނު ބައްދަލުވުމެވެ. …

Faculty Of Islamic Studies Twitter Feed
FacultyContactsLinks
Faculty of Islamic Studies
Ameenee Magu
Male', Maldives
Tel: 334 5396
Fax: 334 5397
Email: fis@mnu.edu.mv
Part Time Lecturers
Students' Attendance
Queue Number